Förståelse av borderline, även kallad emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)

Skriven av Axel Månsson
Axel Månsson

Jag heter Axel Månsson och är passionerad om att utforska mänskligt beteende och psykologi. Min fascination ligger i att förstå hur våra tankar och känslor påverkar våra handlingar och beslut. Genom mina skrifter här, strävar jag efter att förmedla insikter om psykologiska tester och deras förmåga att avslöja de djupaste delarna av vårt sinne.

Har du någonsin känt som om dina känslor är som en berg- och dalbana som aldrig verkar sluta? Ibland kan våra känslor vara intensiva och överväldigande, och det är då vi kanske stöter på begreppet ”Borderline.” Du har kanske hört detta terapeutiska uttryck kastas runt, men vad betyder det egentligen? Låt oss dyka djupare in i den emotionella labyrinten och förstå vad som gömmer sig bakom termer som ”Emotionellt Instabil Personlighetsstörning” eller Borderline.

En värld av extremer: Emotionellt instabil personlighetsstörning

Emotionellt Instabil Personlighetsstörning (EIPS), ofta kallad Borderline, är som att befinna sig på en vindlande väg genom känslornas extremväder. Det är som om dina känslor har extra styrka och färg, vilket gör allt från glädje till ilska till sorg till något som känns som en kaskad av intensitet. Men varför är detta? Hur skiljer sig detta från de vanliga humörsvängningarna?

Borderline test

Svara ja eller nej på följande frågor:

 1. Upplever du ofta intensiva och instabila relationer till andra människor, där du idealiserar dem vid ena stunden och helt avfärdar eller undervärderar dem i nästa?
 2. Har du svårt att ha en stabil känsla av vem du är eller upplever du signifikanta och plötsliga förändringar i din självbild eller dina mål?
 3. Upplever du intensiva känslomässiga svängningar som kan ändra sig mycket snabbt?
 4. Känner du ofta tomhet inuti?
 5. Har du svårt att kontrollera ilska eller upplever du ofta ilska som känns oproportionerlig till situationen?
 6. Har du någonsin gjort impulsiva handlingar som kan vara skadliga för dig själv (t.ex. överdriven shopping, osäkert sex, substansmissbruk)?
 7. Har du svårt att hantera ensamhet och gör nästan vad som helst för att undvika att känna dig övergiven (oavsett om hotet om övergivenhet är reellt eller inbillat)?
 8. Har du upplevt återkommande tankar på självmord eller gjort självmordsförsök?
 9. Upplever du ibland intensiv ångest eller irritabilitet som varar i några timmar till några dagar?
 10. Har du svårt att lita på andra, även när det inte finns några uppenbara skäl till misstro?
 11. Upplever du dissociativa symtom (som att känna sig frånkopplad från sig själv eller verkligheten) under stress?
 12. Känner du en stark rädsla för att bli övergiven eller lämnad ensam, även i situationer där det inte är troligt att det kommer att hända?
 13. Har du upplevt perioder av paranoia eller förlorat kontakt med verkligheten under stress?
 14. Upplever du svårigheter med att sätta gränser i relationer eller tenderar att bli helt uppslukad i relationer?
 15. Har du en historia av instabilitet i arbets-, skol-, eller andra viktiga områden i ditt liv på grund av dina emotionella svängningar?

Resultat:

 • 0-5 ”Ja” svar: Det är mindre sannolikt att du uppvisar starka tecken på borderline. Emotionella svängningar kan vara en del av normala livserfarenheter. Om du dock har bekymmer, skadar inte en professionell utvärdering.
 • 6-10 ”Ja” svar: Du kan visa måttliga tecken på borderline. Det är viktigt att överväga professionell rådgivning för att utforska dessa känslor och beteenden ytterligare.
 • 11-15 ”Ja” svar: Det är mer sannolikt att du uppvisar starka tecken på borderline. Att söka professionell hjälp för en formell diagnos och diskutera behandlingsalternativ är starkt rekommenderat.

Kom ihåg att detta självtest inte är en ersättning för en professionell diagnos. Om du känner igen dig i flera av dessa punkter, överväg att kontakta en psykolog, psykiater, eller annan vårdgivare för en noggrann utvärdering.

Checklista med symtom

 • Instabila relationer: Snabba växlingar mellan att idealisera och nedvärdera personer du står nära.
 • Självbildsproblem: En instabil självkänsla eller självbild som varierar kraftigt från att känna sig allsmäktig till värdelös.
 • Känslomässig instabilitet: Intensiva och snabba humörsvängningar, ofta som svar på interpersonella stressorer.
 • Kronisk känsla av tomhet: En ihållande känsla av tomhet och oförmåga att känna glädje eller tillfredsställelse.
 • Oproportionerlig ilska: Svårigheter med att kontrollera ilska, inklusive frekventa utbrott eller långvarig ilska.
 • Självskadande beteende: Återkommande självskadande beteende eller självmordsförsök eller -tankar.
 • Impulsivitet: Impulsiva handlingar som kan vara självdestruktiva, såsom spelberoende, osäkert sex, substansmissbruk, eller slösaktigt spenderande.
 • Rädsla för övergivenhet: Intensiv rädsla för att bli övergiven eller lämnad ensam, oavsett om hotet om övergivenhet är reellt eller inbillat.
 • Dissociativa symtom: Känslor av dissociation eller att vara frånkopplad från sig själv, särskilt under stress.
 • Paranoia eller förlust av kontakt med verkligheten: Tillfälliga perioder av paranoia eller allvarlig dissociation som gör att du förlorar kontakten med verkligheten.
 • Svårigheter med att sätta gränser i relationer: Antingen för nära och smothering relationer eller alltför distanserade och avlägsna.

Denna checklista representerar de kärnsymtom som ofta associeras med borderline. Det är viktigt att komma ihåg att närvaron av flera symtom inte automatiskt innebär att man har borderline. Många av dessa symtom kan också förekomma i andra psykiska hälsotillstånd. En noggrann utvärdering av en psykolog, psykiater eller annan kvalificerad vårdgivare är avgörande för att fastställa en korrekt diagnos och den mest lämpliga behandlingsplanen.

Vad är borderline egentligen?

Borderline-personlighetsstörning är en komplex psykisk hälsotillstånd som påverkar sättet vi tänker, känner och interagerar med världen omkring oss. Det är som om våra känslor går på överstyr och ibland blir svåra att hantera. Detta kan manifestera sig på olika sätt:

Intensiva relationer och rädsla för övergivenhet: Du kan uppleva att dina relationer är extremt intensiva och stormiga. Rädslan för att bli övergiven kan vara överväldigande och leda till att du agerar på sätt som du i efterhand ångrar.

Ostabila känslor och självkänsla: Dina känslor kan variera snabbt från att vara upprymd till att känna dig tom eller förtvivlad. Självkänslan kan också vara flyktig, och du kanske känner dig som om du inte har en tydlig uppfattning om vem du verkligen är.

Impulsivt beteende: Impulsivt beteende som shoppingkast, risktagande eller överdriven alkoholkonsumtion kan vara vanliga. Det kan vara som att dina känslor driver ditt handlande utan att du hinner tänka efter.

Svårigheter att hantera ilska: Ilska kan vara som en vulkan som när som helst kan få utbrott. Ibland kanske du har svårt att kontrollera ilska eller irritation, och detta kan påverka dina relationer och ditt allmänna välbefinnande.

Förändrade uppfattningar om verkligheten: I vissa fall kan du uppleva kortvariga episoder av förändrade uppfattningar om verkligheten, vilket kan inkludera dissociation eller paranoia. Det kan vara som att du befinner dig i en dimma eller i en bubbla som skiljer dig från omvärlden.

Hur kan vi förstå och hantera det?

För att bättre hantera och förstå Borderline är det viktigt att komma ihåg att det inte är någons fel. Det är inte en svaghet i karaktär eller en brist i personlighet. Det är en verklig psykisk hälsotillstånd som påverkar hjärnans funktion och hur vi bearbetar känslor.

Terapi kan vara en väg framåt

En av de mest effektiva sätten att hantera Borderline är genom terapi. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) är två vanliga former av terapi som kan hjälpa dig att utveckla färdigheter för att hantera dina känslor och interaktioner mer effektivt.

Praktisera mindfulness och känslomässig reglering

Mindfulness, eller medveten närvaro, kan vara en kraftfull verktyg för att hantera överväldigande känslor. Genom att öva mindfulness kan du lära dig att observera dina känslor utan att låta dem ta över dig.

Stöd från samhället och nära och kära

Stöd från vänner, familj och en professionell vårdgivare är avgörande. Att känna att du inte är ensam och att det finns människor som bryr sig om dig kan ge en känsla av samhörighet och hopp.

Tålamod och självmedkänsla

Att hantera Borderline tar tid och tålamod. Ibland kan det vara svårt, och du kan känna att du gör framsteg i små steg. Ge dig själv medkänsla och fira små framsteg längs vägen.

Slutsats: Att navigera genom det känslomässiga labyrinten

Borderline, eller Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, är som att navigera genom en känslomässig labyrint. Det kan vara krävande och överväldigande, men det finns hopp och vägar till framsteg. Genom terapi, självmedkänsla och stöd från ditt samhälle kan du lära dig att hantera dina känslor på ett mer balanserat sätt och leva ett mer meningsfullt liv. Kom ihåg att du inte är ensam i denna resa, och det finns alltid hjälp och hopp att finna.

1 svar på ”Förståelse av borderline, även kallad emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)”

 1. Hur vanligt är det att personer med borderline också lider av andra psykiska tillstånd, som till exempel depression eller ångest?

  Svara

Lämna en kommentar